Právní služby

English version

Právo obchodních společností

Hlavní specializací advokátní kanceláře Liška&Sabolová je oblast obchodního práva a práva společností. Zkušený tým našich právníků poskytuje služby klientům při každodenní správě společnosti. Dle požadavků a potřeb klientů zajišťujeme např.:

Korporátní poradenství poskytujeme mj. těmto klientům:

ARRIVA holding Česká republika s.r.o.
PHAR SERVICE, a.s.
Pirelli Tyre ( Suisse ) S.A. - Czech, organizační složka
Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o.
Skupina Epic
Manghi Czech

Přeměny obchodních společností

Díky dlouholetým zkušenostem s realizací transakcí typu fúze sloučením nebo fúze splynutím, rozdělení společnosti, převzetí jmění nebo změny právní formy společnosti přinášíme našim klientům na českém trhu právních služeb jedinečné know-how nezbytné pro úspěšnou realizaci konkrétního procesu přeměny. Vedle jednotlivých typů přeměn máme rozsáhlé zkušenosti s plánováním i realizací komplexních procesů restrukturalizací celých podnikatelských uskupení, včetně holdingových struktur zasahujících do několika zahraničních jurisdikcí.

Bohaté zkušenosti máme rovněž z úspěšných realizací přeshraničních přeměn.

Naše služby se vždy odvíjejí od dokonalého poznání širších souvislostí klientova konkrétního požadavku, neboť jen tak jsme schopni zajistit nejlepší možné řešení transakce.

Postup při realizaci každého procesu přeměny je zpravidla zahájen sestavením podrobného časového harmonogramu, který je zárukou uskutečnění projektu dle požadavků a potřeb daného klienta. Naše služby v přípravné fázi mohou v závislosti na okolnostech a zejména požadavcích klienta zahrnovat mj. právní due diligence, převody akcií nebo obchodních podílů, založení společnosti, statutární změny ve společnostech a další.

V úvodní části procesu přeměny je často nutné zajistit souhlas financující banky se zamýšlenými změnami. Pro naše klienty běžně připravujeme .ppt prezentace popisující zamýšlené kroky a pomáháme vysvětlit důsledky přeměny v rozsahu nezbytném pro získání souhlasu financující banky.

Nad rámec vlastního právního poradenství při realizaci jednotlivých procesů předáváme našim klientům řadu praktických poznatků a zkušeností i z oblasti daňové, účetní či finanční, které jim i v období po skončení konkrétní transakce pomáhají nalézat řešení či alespoň lépe se orientovat v nové situaci.

Hlavní produkty v oblasti práva přeměn obchodních společností:

V oblasti přeměn jsme v minulosti úspěšně spolupracovali např. s těmito klienty:

ČEZ, a.s.
Czech Property Investments, a. s.
CIMEX INVEST s.r.o.
PPL CZ s.r.o.
J&T Banka, a.s.
Expandia, a.s.
BAK stavební společnost, a.s.
Metrostav a.s.
KENVELO HOLDING a.s.
ICKM PODVINNÝ MLÝN, s.r.o.
Dial Telecom, a.s.
ENIGEN, s.r.o.

Akviziční poradenství

Při nákupech či prodejích společností anebo podniků poskytujeme našim klientům kompletní poradenství, od spolupráce při vhodném nastavení zamýšlené transakce až po zastupování při realizaci daného obchodu.

V úvodní fázi akvizičního procesu se zpravidla ve spolupráci s daňovými specialisty podílíme na nejlepším nastavení podoby prodeje či nákupu předmětných aktiv z pohledu maximalizace výnosů a eliminace právních, finančních a jiných rizik. Pro získání dostatečných informací pro správné nastavení parametrů dané transakce je zpravidla realizovaná detailní prověrka (due diligence), kde klientům rovněž asistujeme.

V realizační fázi se podílíme na vyjednání transakční dokumentace, zastupujeme klienty při jednáních s protistranou a dalšími subjekty (banky, ÚOHS apod.) Samozřejmostí je organizace vlastního jednání nad podpisy transakční dokumentace a vypořádání kupní ceny.

V závěrečné fázi pro klienty zajišťujeme promítnutí změn v obchodním rejstříku, volbu nových orgánů a provedení dalších dohodnutých změn ve společnosti, včetně poradenství při komunikaci vůči obchodním partnerům a státním orgánům umožňující hladký přechod do nové situace.

Specifickou oblastí akvizičního poradenství jsou případy vytvoření společného podniku dvou či více podnikatelů (joint venture). Při těchto transakcích asistujeme klientům při přípravě a vyjednání veškeré právní dokumentace včetně klíčového dokumentu, kterým je zpravidla akcionářská smlouva, a dále pak při vlastním založení společně vlastněné právnické osoby.

V oblasti akvizičního poradenství jsme úspěšně spolupracovali mj. s následujícími klienty:

PPL CZ s.r.o.
MSA Holding, a.s.
Ondřejovická strojírna a.s.
FLOP - dopravní značení, s.r.o.
Eset, spol. s r.o.
Tedom a.s.
MEDIS INTERNATIONAL a.s.

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kolektivního investování jsou jedním z nástrojů, které lze využít při investicích do nejrůznějších typů aktiv, od nemovitostí, přes ochranné známky až např. po pohledávky. Vedle vlastní funkce nástroje vhodného k investování jsou fondy kvalifikovaných investorů díky příznivému daňovému režimu často vnímány jako zajímavý nástroj k optimalizaci daňového zatížení bez nutnosti zapojení entit umístěných v cizích jurisdikcích. U fondů kvalifikovaných investorů může být fungování nastaveno podle potřeb investorů, a přestože tyto entity podléhají do určité míry dohledu České národní banky, jejich fungování je poměrně flexibilní.

Odborné znalosti členů naší advokátní kanceláře, stejně jako skutečnost, že jsme se aktivně zabývali novou právní úpravou v oblasti kolektivního investování v České republice již v průběhu legislativního procesu a její interpretaci a aplikaci v praxi se věnujeme od samotného počátku její účinnosti, jsou zárukou vysoké kvality právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří v této oblasti.

Naše advokátní kancelář díky získaným zkušenostem s využitím tohoto moderního nástroje je schopna posoudit jeho využití pro konkrétní projekty a nabídnout klientům komplexní poradenství při založení a vzniku fondu, a dále i navržení vhodného postupu pro začlenění majetku do fondu. Samozřejmostí je zajištění realizace vlastní transakce (začlenění majetku do fondu) pro klienta.

V oblasti kolektivního investování jsme poskytovali právní služby mj. těmto klientům:

Insolvenční právo

V oblasti insolvence využívá advokátní kancelář Liška&Sabolová unikátních zkušeností z praktického výkonu funkce insolvenčního správce. Dalším zdrojem našich zkušeností a inspirace jsou minulé mandáty a poradenství poskytované v rámci insolvence jak věřitelům, tak v jiných případech i dlužníkům.

V rámci poradenství pro dlužníky v úpadkové situaci nebo v situaci hrozícího úpadku poskytujeme detailní konzultace týkající se povinností a možností řešení takové situace, a to zejména s ohledem na potenciální odpovědnost statutárních orgánů insolventní společnosti. Využíváme našich zkušeností a znalostí k tomu, abychom klientovi v komunikaci s věřiteli a soudem pomohli prosadit optimální způsob řešení úpadkové situace. Někdy je nutné postupovat cestou konkurzu, ale naší snahou je v maximální možné míře využívat možností procesu reorganizace dlužníkova podniku, který by měl vést k ozdravení podniku a k postupnému splácení pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku a většiny dispozičních a řídících pravomocí pro stávající management.

V případech tzv. šikanózních (tj. neoprávněných) insolvenčních návrhů zastupujeme klienty v insolvenčním řízení a pomáháme jim vůči soudu prokázat, že úpadek není osvědčen nebo že je již odvrácen. V odůvodněných případech řešíme pro klienty otázky náhrady škody případně způsobené neoprávněným insolvenčním návrhem.

V rámci poradenství pro věřitele běžně přebíráme agendu spojenou s postavením insolvenčního věřitele, vypracováváme potřebné dokumenty a zastupujeme klienty ve věřitelských orgánech. V případě potřeby můžeme vypracovat insolvenční návrh včetně všech nezbytných podkladů osvědčujících úpadek dlužníka anebo kvalifikovaně připravíme přihlášku pohledávky do již běžícího insolvenčního řízení.

Z důvodu citlivosti informací z této oblasti neuvádíme reference jmenovitě, ale naše služby jsme poskytovali např. dvěma společnostem vyrábějícím automatizační systémy (v obou případech úpadek řešen reorganizací), společnostem ohroženým šikanózními insolvenčními návrhy apod.

Smluvní právo

Součástí služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je i revize a příprava smluv z oblasti práva obchodního i občanského, týkající se výkonu podnikatelské činnosti (nájemní a kupní smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o spolupráci, smlouvy o obchodním zastoupení atd.), včetně poskytování právní asistence s procesem tvorby smlouvy souvisejícím. Smluvní agenda zahrnuje i právní poradenství při poskytování či žádosti o úvěr, včetně přípravy a revize právních dokumentů, na jejichž základě se úvěr zajišťuje (zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům, právům a pohledávkám, realizace zajišťovacích převodů, asistence při přípravě podkladů k sepsání notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti pohledávky aj.).

Právo nemovitostí

Naše advokátní kancelář poskytuje též právní služby v oblasti práva nemovitostí. Součástí poskytovaných služeb je revize či příprava převodních smluv (kupních, darovacích aj.), zřizování věcných břemen k nemovitostem a zastupování v řízení ve věcech zápisu vlastnických i jiných věcných práv do katastru nemovitostí.

V případě zájmu klienta poskytujeme též tzv. právní audit nemovitostí, jehož účelem je podrobná revize právních úkonů, na základě kterých došlo v minulosti k převodu vlastnických práv k dotyčným nemovitostem, včetně zjištění případných kolidují cích restitučních nároků. Na základě právního auditu může být klient upozorněn na potenciální rizika vyplývající z nedostatků ve způsobu, jakým byly v minulosti předmětné nemovitosti převáděny a lze tak předejít poměrně častým sporům o vlastnictví nemovitostí.

Nabízíme klientům kompletní správu jejich nemovitostních portfolií zejména se zaměřením na nebytové prostory. Tento typ našich služeb zahrnuje přípravu standardizovaných nájemních smluv, před vznikem nájemního vztahu dále v případě zájmu ze strany klienta zajišťujeme odbornou asistenci při veškerých jednáních s individuálními zájemci o uzavření nájemní smlouvy, zapracování případných specifik jednotlivých smluvních vztahů do nájemních smluv až po asistenci či organizování samotného aktu uzavření konkrétní smlouvy. Rovněž nabízíme celkovou správu probíhajících nájemních vztahů a odborné řešení všech souvisejících právních situací a případných problémů.

Spory a rozhodčí řízení

V oblasti sporné agendy asistujeme klientům při přípravě žaloby či procesního vyjádření a následně pak v případě potřeby pak zastupujeme v řízení před soudy či správními orgány.

V případě rozhodovací pravomoci rozhodčího soudu využíváme ve prospěch našich klientů zkušenosti z praxe rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky.

Pracovní právo

Advokátní kancelář Liška&Sabolová poskytuje svým klientům kompletní právní služby v oblasti pracovního práva. Tímto se rozumí zejména poradenství při přípravě a uzavírání pracovněprávních smluv, a to jak konkrétních, tak vzorových. Dále našim klientům nabízíme možnosti analýzy smluv již existujících, jakož i právní pomoc v pracovněprávních sporech.

Také v záležitostech týkajících se jiných než výše uvedených právních oblastí jsme připraveni poskytnout našim klientům vysoce kvalitní právní poradenství, v rámci něhož jsme připraveni na písemné posouzení možných postupů a řešení daných právních záležitostí, přípravu různých právních dokumentů a organizaci nezbytných prvních kroků a úkonů, jednání s dalšími osobami, příslušnými orgány a úřady či asistenci při těchto jednáních apod.

Reference

Zde uvádíme některé reference naší advokátní kanceláře s cílem nabídnout přehled o odvětvích, v nichž poskytujeme právní poradenství.

Legal 500

Zejména v problematice fúzí, akvizic a oblasti práva kolektivního investování se kvalitou nabízených služeb a zkušenostmi je advokátní kancelář Liška&Sabolová opakovaně řazena do LEGAL500 sborníku doporučovaných světových advokátních kanceláří.